KARİZMA ELEKTRONİK İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ
 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) gereğince, adı/soyadı, T.C. Kimlik No, doğum yeri ve tarihi, nufüs cüzdanı seri sıra no, e-posta adresi, telefon numarası, adres, sipariş tercihleri, IBAN Numarası, fatura bilgisi, çek/senet bilgisi, mail order formundaki kredi kartı bilgileri, adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler dava dosyasındaki bilgiler, kişisel veri kapsamındadır.
Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz; “Veri Sorumlusu” olarak Karizma Elektronik İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. (“Karizma”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 

1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği: 

Toplanan kişisel verileriniz;
• Mal, hizmet, üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
• Ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
• Finans ve Muhasebe işlerinin yürütülmesi,
• Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
• Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yönetilmesi,
• Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenecektir. 

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği: 

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda,
• Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine,
• Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, 

Kanun’un 8. ve 9.maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi: 

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, açık rızanıza dayanarak veya KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen; 

• Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır.

4. Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz: 

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı internet sitemizdeki “Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarak , Karizma Elektronik’in Şerifali Mahallesi, Tavukçuyolu Caddesi No: 202/1 Ümraniye / İstanbul adresine ıslak imzalı şahsen veya elektronik posta üzerinden info@karizma.com.tr adresine iletebilirsiniz. 

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin Karizma için ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.